SIA “Latgranula” Personas datu apstrādes politika


SIA “Latgranula” (turpmāk – Pārzinis) personas datu apstrādes politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai ( turpmāk – Datu subjekts) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesības datu iegūšanas un apstrādes laikā.


Pārzinis: SIA “Latgranula”, vienotais reģistrācijas nr. 40003399224, juridiskā adrese: Rūdolfa Blaumaņa iela 3 A, Sigulda, Siguldas novads LV-2150, tālrunis: 67147485, e-pasts: latgranula@inbox.lv


Piemērojamie tiesību akti:

 • Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27. aprīlis) (turpmāk – VDAR);
 • Fizisko personu datu apstrādes likums (Izsludināts 2018. gada 4. jūlijā);      
 • Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”.

Personas datu apstrādes nolūki:

 • Pārziņa pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
 • Normatīvo aktu prasību izpildei;
 • Pārziņa vadības, grāmatvedības, lietvedības iekšējo procesu nodrošināšanai;
 • Pārziņa īpašuma aizsardzības nodrošināšanai (videonovērošana uzņēmuma teritorijā).

Pārziņa apstrādē esošie personu dati:

 • Vārds, uzvārds;
 • Personas kods;
 • Adrese;
 • Tālruņa numurs;
 • E-pasts.

 

Personas datu apstrādes pamatojums:

 • Likumiskais pamats - spēkā esošo normatīvo aktu prasību izpilde;
 • Līgumu un darījumu slēgšana
 • Pārziņa leģitīmās intereses – pakalpojumu sniegšana; datu subjektu identifikācija; uzņēmuma vadība, grāmatvedība, lietvedība, arhivēšana, iekšējo procesu nodrošināšana.

Datu subjekta personas datu koplietošana:

 • Dati, kas tiek izmantoti personas datu apstrādē, ir klasificējami kā ierobežotas pieejamības informācija, kas paredzēta tikai noteiktam uzņēmumu darbinieku lokam, kuriem tā nepieciešama amata pienākumu veikšanai un kuri ir pilnvaroti lietot minētos personas datus, piemēram, pārdošanas speciālists un grāmatvedis;
 • Pasūtītāja vārds, uzvārds, kontaktinformācija un piegādes adrese tiek nodoti arī transporta kompānijām, lai veiktu preču piegādi.
 • Dati tiek apstrādāti un uzglabāti elektroniskā un papīra formātā Pārziņa faktiskajā adresē: Rūpniecības iela 10, Inčukalns LV-2141.

 

Datu glabāšanas laiks:
Dati tiek glabāti:

 • Kamēr tas ir nepieciešams, lai īstenotu un aizsargātu Pārziņa leģitīmās intereses;
 • Kamēr nav beidzies spēkā esošo normatīvajos aktos noteiktais glabāšanas termiņš;
 • Kamēr spēkā ir datu subjekta piekrišana.

 

Datu subjekta tiesības:

 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Pārziņa par to, vai tiek apstrādāti Datu subjekta personas dati, kā arī pieprasīt izsniegt informāciju par visiem apstrādātajiem Datu subjekta personas datiem.
 • Datu subjektam ir tiesības labot pārziņa rīcībā esošos datus, ja Datu subjekts uzskata, ka tie ir nepareizi vai nepilnīgi;
 • Datu subjektam ir tiesības prasīt dzēst savus personas datus, izņemot, ja normatīvie akti nosaka šo datu glabāšanas termiņus;
 • Datu subjektam ir tiesības atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas laikā, kad klienta piekrišana bija spēkā.

Ražotnes adrese:
SIA LATGRANULA
Rūpniecības iela 10
Inčukalna nov., Inčukalns
LV-2141
Latvija

 

Māris Bērziņš
Direktors


Ojārs Bērziņš

Direktors
mob. +371 26549705
e-mail: ojars.berzins@latgranula.lv

Daiga Krūmiņa

Pārdošanas speciāliste
tel: 67147485
e-mail: daiga.krumina@latgranula.lv

Grāmatvedība

tel.: 67147479